Stichting CHIP Voor professionele registratie van uw huisdier
Zoek chipnummer:
Layout Layout

Disclaimer and Privacy

 

Voorwaarden voor gebruik van deze website 

De databank van Stichting CHIP en de bijbehorende website hebben als doel het herenigen van een eigenaar/houder met zijn zoekgeraakte dier of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het is niet toegestaan informatie van deze website of verkregen via deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken, te vermeniguldigen, te verspreiden of voor andere doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting CHIP of haar vertegenwoordiger.

De teksten en afbeeldingen op de website zijn bedoeld ter algemene informatie. Stichting CHIP heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Stichting CHIP staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting CHIP aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Stichting CHIP wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Stichting CHIP garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

De bezoeker is ten aanzien van de Stichting CHIP website en (eventuele) mobiele diensten slechts bevoegd de website en mobiele diensten en de daarvan afkomstige informatie te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. De bezoeker of een derde mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting CHIP een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Stichting CHIP website en mobiele diensten en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk. 

Stichting CHIP besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Stichting CHIP kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie die op of via deze website gevonden wordt. Gebruik van informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Stichting CHIP is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet. Ook is Stichting CHIP niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt Stichting CHIP geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Stichting CHIP via deze website.

Deze voorwaarden kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Op onze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen Stichting CHIP moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter in Eindhoven. Als dit niet gebeurt binnen 6 maanden nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.   

 

Voor eigenaren

In deze verklaring willen wij u laten weten wat er met de door u verstrekte persoonsgegevens gebeurt. Bij de aanmelding van uw huisdier in onze databank heeft u een aantal gegevens ingevuld, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, enz. Stichting CHIP gebruikt deze gegevens om de hereniging van u en uw huisdier sneller te laten verlopen en voor administratieve doeleinden. Ook stelt Stichting CHIP deze gegevens ter beschikking voor hereniging van u en uw huisdier door anderen. Uitsluitend indien u aangeeft daar prijs op te stellen ontvangt u soms een nieuwsbrief over de door onze stichting verrichte werkzaamheden. 

Uw gegevens worden niet zonder uw nadrukkelijke toestemming verstrekt aan anderen dan uzelf en de aanmelder, dat is meestal het dierenasiel of de dierenarts die de registratie voor u regelt. Onterecht opvragen van gegevens via het chipnummer door andere partijen kunnen wij echter niet uitsluiten. Op de Persoonlijke Pagina van uw dier kunt u de zichtbaarheid van uw gegevens voor anderen zelf aanpassen. Wijzigingen gaan dan direct in.

De volledige tekst vindt u hieronder:

Door    T. van Dijk
Datum 16-04-2021
Versie 2.2
 

 

Stichting CHIP, gevestigd aan Schaerweijdelaan 178, 3702GN Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

 

 

 

Contactgegevens:

 

https://www.stichtingchip.nl Postbus 6379  5600 HJ Eindhoven 0900 – 2447 000
T. van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting CHIP. Zij is te bereiken via info@stichtingchip.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting CHIP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingchip.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting CHIP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen, aanschrijven  of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te herenigen met uw huisdier 
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting CHIP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting CHIP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn is 20 jaar*

 

*Bij registraties van honden is dit om wettelijke redenen 30 jaar

 

 

 

 
Delen van persoonsgegevens met derden

 

Stichting CHIP verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ongewenst gebruik van deze gegevens door anderen kunnen wij niet geheel uitsluiten, maar proberen wij te vermijden c.q. belemmeren.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting CHIP gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (*bij registraties van honden is dit om wettelijke redenen niet altijd mogelijk). Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Stichting CHIP, Postbus 6379, 5600 HJ te Eindhoven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting CHIP zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst, op uw verzoek reageren. Stichting CHIP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting CHIP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtingchip.nl

 

Let op:   
Voor honden na 01-04-2013 aangemeld bij Stichting CHIP, zijn wij wettelijk verplicht een beperkt aantal basisgegevens door te geven aan Dienst Regelingen.
Voor meer informatie kijkt u hier: zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-42.html